Ogólne warunki przewozu

BILET

 • Wykupienie biletu upoważnia do przejazdu autobusem na wyznaczonej trasie, jest równoznaczne z akceptacją "ogólnych warunków przewozu".
 • O ile nie zastrzeżono inaczej, bilet ważny jest 6 miesiący od daty rozpoczęcia pierwszej podróży, co oznacza, że najpóźniej termin wyjazdu w trasę powrotną nie może przekroczyć 6 miesięcy od daty rozpoczęcia pierwszej podróży zapisanej w bilecie.
 • Bilet jest imiennym dokumentem uprawniającym do przejazdu i nie może być odstępowany innej osobie.
 • Przewoźnik nie wystawia duplikatów ani nie zwraca należności za bilety zagubione, skradzione lub zniszczone.
 • Dla uzyskania zniżki wymagane jest przy zakupie przedstawianie stosownego dokumentu uprawniającego do zniżki.
   

BAGAŻ

 • Każdemu podróżnemu przysługuje prawo przewozu bagażu w ramach ceny biletu jednej sztuki bagażu o wadze do 25 kg oraz bagażu podręcznego do 5 kg
 • Za każdą dodatkową sztukę bagażu pobierana jest dodatkowa opłata, której wysokość jest określana proporcjonalnie do wielkości i wagi bagażu dodatkowego i jest określana przez obsługę autokaru. Bagaż dodatkowy powinien być zgłoszony w miejscu zakupu biletu, lub telefonicznie do Biura przed wyjazdem.
 • O możliwości zabrania bagażu dodatkowego i jego wielkości każdorazowo decyduje obsługa autokaru, może odmówić w przypadku braku wolnego miejsca na dodatkowe bagaże.
 • Przewoźnik może odmówić zabrania bagażu zawierającego: - substancje zagrażające bezpieczeństwu pasażerów i obsługi autokaru - rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów
 • Odpowiedzialność przewoźnika za bagaż przewożony w lukach bagażowych jest określona do kwoty 400 zł. W przypadku bagażu o większej wartości podróżny winien ubezpieczyć taki bagaż i powinien posiadać przy sobie polisę ubezpieczeniową.
 • Bagaż pozostawiony w autokarze jest przechowywany przez 1 miesiąc na koszt podróżnego.
 • Za rzeczy przewożone poza lukiem bagażowym, bagaż podręczny, dokumenty, biżuteria, gotówka i inne przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności.
 • Przewóz zwierząt jest zabroniony
 • Reklamacje dotyczące bagażu przyjmowane są bezpośrednio przez obsługę autokaru wyłącznie w chwili wydania
 • Każdy bagaż w luku jest opisany imieniem i nazwiskiem podróżnego.
   

REZERWACJE, ZMIANY, ZWROT NALEŻNOŚCI ZA BILET

 • Centralną rezerwację miejsc prowadzi Trans- Europa
 • Rezerwacji powrotu w przypadku biletu typu OPEN należy dokonać nie później niż 14 dni przed planowanym powrotem w miarę wolnych miejsc- nie dokonanie zamknięcia biletu OPEN powoduje jego unieważnienie.
 • Zmiany terminu dokonuje się nie później niż na 1 dzień przed wyjazdem. Bilet ze zmienioną datą wyjazdu nie podlega zwrotowi.
 • Wszystkie zmiany muszą być opisane na bilecie wraz z datą, pieczątką i podpisem osoby, która dokonała zmiany.
 • W przypadku rezygnacji klienta z przejazdu biuro potrąca: 100% ceny biletu - w dniu wyjazdu 50% ceny biletu - od 1 do 3 dni przed terminem wyjazdu 25% ceny biletu - od 3 do 7 dni przed terminem wyjazdu 10 % ceny biletu - od 7 do 10 dni przed terminem wyjazdu Przewoźnik nie zwraca pieniędzy za niewykorzystanie przejazdu powrotnego.
   

PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA

 • Pasażer zobowiązany jest do stawienia się na przystanku minimum 30 min. Przed planowanym odjazdem autokaru.
 • Pasażer wsiadając do autokaru ma obowiązek okazać ważny bilet lub potwierdzenie zapłaty w przypadku odbioru biletu w autokarze.
 • Pasażer przed zakupieniem biletu winien zapoznać się z ogólnymi warunkami przewozu.
 • Pasażer zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich przepisów celno - dewizowych obowiązujących w poszczególnych państw tranzytowych i docelowych.
 • W autokarach obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających ( narkotyków itp.)
 • Pasażerowie proszeni są o podporządkowanie się zarządzeniom obsługi autokaru wynikającym z realizacji obowiązków zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przejazdu, a także dbałości o mienie pasażerów i przewoźnika.
 • Pasażer odpowiada finansowo za szkody wyrządzone w autobusie z jego winy do wysokości naprawienia szkody.
 • Pasażer może zmienić miejsce wsiadania lub wysiadania z autobusu, po wcześniejszym zgłoszeniu i akceptacji przewoźnika ( na piśmie).
 • Ewentualne skargi i zażalenia związane z realizacją umowy przewozu przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej do 14 dni od zakończenia podróży.
   

PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWOŻNIKA

 • Autokar obsługujący linię jest odpowiednio oznaczony tablicą informacyjną.
 • Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autokarze gdy pasażer: - nie przestrzega warunków umowy o przewóz - znajduje się w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub w stanie wskazującym na chorobę zakaźną, - zachowuje się w sposób uciążliwy dla pozostałych pasażerów i obsługi autokaru
 • Przewoźnik ma prawo pozostawienia pasażera na trasie jeżeli nie posiada on wymaganych dokumentów do przekraczania granicy lub nie stosuje się do przepisów celno - dewizowych.
 • Przewoźnik może skrócić czas przyjazdu do miejsc docelowych maksymalnie do 3 godzin przed planowanym przyjazdem, nie zakłócając komfortu podróżnych.
 • Przewoźnik nie odpowiada za przerwy, odwołanie kursów opóźnienia w podróży powstałe z niezależnych od niego przyczyn ( np. żywioły, decyzje wojsk i policji, odprawy graniczne i inne )
 • W szczególnych przypadkach przewoźnik zastrzega sobie prawo zmiany trasy ( np. przeprawy promowej)
 • Na czas podróży pasażer w autobusie ubezpieczony jest przez przewoźnika w ramach obowiązujących ubezpieczeń komunikacyjnych.

PFR